Støjen reduceres

Dæmning omkring søen og nye boremetoder skal reducere støj fra Metrobyggeplads i Sortedamssøen

Der bliver støj i Sortedamssøen i 2013, men mindre end hidtil antaget. Det fremgik af Metroselskabets redegørelse for byggearbejdspladsen på det fyldte borgermøde på Bordings Friskole forud for Sortedamgruppens generalforsamling.

For de mange, der frygter, at startskuddet for Metrobyggearbejdspladsen i Sortedamssøen omkring årsskiftet vil betyde mange års støjhelvede, var der i hvert fald to gode nyheder på Sortedamgruppens borgermøde med centrale repræsentanter for Metroselskabet.

Nye boringsmetoder

Den ene er, at nyudviklede boringsmetoder, som entreprenøren er blevet pålagt at anvende, angiveligt vil minimere støjen betydeligt i forhold til erfaringerne fra tidligere byggearbejdspladser, og den anden er, at der ikke som hidtil bebudet vil blive banket spunsvægge ned hele vejen omkring den inddæmmede byggearbejdsplads.

Metroselskabets anlægschef Mikkel Kjær Jensen, som sekunderet af kontraktchef Tom Kaj Christensen redegjorde for såvel hele Metrocityringen som planerne for Sortedamssøen, kunne således oplyse, at der vil blive bygget en dæmning, bestående af jord og ler hele vejen rundt, som skal separere vand fra arbejdspladsen. Endvidere vil der oven på dæmningen og om resten af byggepladsen komme et arbejdspladshegn, som skal skærme det omliggende område mod støj. Den endelige udformning af hegnet er endnu ikke besluttet, så den forskønnelsesmæssige udformning, er der ifølge Metroselskabet frit slag for.

Det er således ikke entreprenøren, men i sidste ende Metroselskabet, som har det afgørende ord, når det drejer sig om, hvad der skal præge den ydre facade, men alle kan i princippet byde ind med gode forslag, som ikke behøver at være reklamer.

Italienerne i gang med at planlægge

Hvordan den Metrocityringen italienske entreprenør Salini, der blev valgt kort før jul, konkret vil gå til opgaven med hensyn til udformning af byggearbejdspladsen er endnu uoplyst. Den italienske entreprenør er således netop er gået i gang med sin detailplanlægning, hvori indgår en række præcist formulerede krav fra Metroselskabet til arbejdets udførelse.

Men det gik som en rød tråd gennem Mikkel Kjær Jensens redegørelse, at selskabet vil passe godt på søen, og at entreprenøren har fået direktiv om ikke at røre ved selve søen og dens interessante komplicerede geologi, når de to skakte skal bores efter en boringsdybde, som er fastlagt af Metroselskabet.

Inddæmning fra årsskiftet – mest støj i 2013

Et står fast. Søen oplever sin sidste sommer i sin nuværende skikkelse. Entreprenøren får adgang til området primo 2012, hvor der som noget af det første vil blive lavet trafikændring omkring Øster Søgade og dernæst vil dæmningen blive opført. Der foreligger endnu ikke noget præcist om, hvor høj dæmning plus hegn vil blive. Metroselskabet har krævet, at hegnet skal være minimum 2,5 meter højt. Heroverfor står, at entreprenøren selv har foreslået en dobbelt så stor højde for at afskærme det omliggende område mod støj fra arbejdspladsen. Til sammenligning kan det oplyses, at det tilsvarende hegn i Havnegade var hele 14 meter højt af hensyn til nærområdets særlige karakter.

2013 ventes at blive den mest støjende periode under hele byggeriet i Sortedamssøen. Det er i denne periode, at der skal installeres indfatningsvægge – spunsvægge, som skal bores og fræses ned i cirka 7 meters dybde. Men det vil ifølge Mikkel Kjær Jensen ikke ske i weekends. I denne periode, nemlig fra 1.kvartal 2013 og frem til september-oktober vil der blive arbejdet også med bortkørsel af jord/kalk i tidsrummet kl.7-18 med cirka 300 lastbiler om dagen

De vejledende krav om støjgrænser ligger ifølge Metroselskabet på 70 decibel, og ifølge Mikkel Kjær Jensen skal entreprenøren komme med gode forklaringer, hvis støjgrænsen i perioder overskrider grænsen, ligesom der i hvert tilfælde skal søges om dispensation for arbejde for eksempel i weekends.

Naboerne frygter støj og sætningskader

Af spørgsmålene fra deltagerne i borgermødet fremgik det tydeligt, at støj og vibrationer fra borearbejdet og risikoen for sætningsskader i bygninger er noget af det, naboerne til byggearbejdspladsen frygter mest, og at fastsatte lydgrænser ikke i sig selv beroliger borgerne. Metroselskabet gjorde det også klart, at der ud over lydgrænser er sat ret strenge komfortkrav i forbindelse med byggeriet. Det vil sige den støj/oplevelse af vibrationer, som de omliggende naboer kan opleve inde i deres stuer.

Når det drejer sig om sætningsskader, lover Metroselskabet, som har registreret særlige bygninger inden for en 400 meters zone, som er videregivet til entreprenøren, at selskabet parallelt med entreprenøren selv nøje vil følge eventuelle sænkninger i grundvandsspejlet, som vil kunne forårsage de frygtede sætningsskader på byggepladsens omliggende ejendomme. Når det drejer sig om gener i forbindelse med belysningen af byggearbejdspladsen, har Metroselskabet pålagt entreprenøren at lyset skal rettes indad mod arbejdspladsen, og i tilfælde af, at dette krav ikke overholdes, vil selskabet sørge for, at belysningen justeres.

Følg med på Metros hjemmeside

 Metroselskabet udsender løbende pressemeddelelser om, hvordan det går med med byggeriet af metroen og samarbejdet med blandt andre Salini. Senest er kontrakterne på Cityringen blevet underskrevet 7. januar.

Under navnet Copenhagen Metro Team skal de tre italienske selskaber Salini Costruttori S.p.A., Technimont og S.E.L.I. Società Esecuzio Lavori Indraulici S.p.A. anlægge 17 nye metrostationer og 15,5 kilometer dobbelt tunnel.

Klik her for at finde alle pressemedelelser

Skriv en kommentar