Vedtægter

Foreningen SORTEDAMGRUPPEN

Klik her for at hente vedtægterne i en pdf.

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Foreningen Sortedamgruppen. Dens hjemsted er formandens adresse.

§ 2 Foreningens formål

Sortedamgruppen har som formål at varetage interesser for naboer til byggepladser etableret i forbindelse med udbygningen af Metrocityringen og tilstødende linjer. Foreningen arbejder for at begrænse de sundheds- og miljømæssige, trafikale, sociale og økonomiske konsekvenser af byggepladserne. Dette sker gennem kontakt til og dialog med Metro-selskabet, relevante politikere, myndigheder og organisationer såvel som ved oplysende, undersøgende, forebyggende og kontrollerende arbejde.

 § 3 Medlemsbestemmelser

Foreningen optager alle som medlem, som ønsker at støtte foreningens formål. Der er medlemskab for foreninger, boligudlejere, erhvervsdrivende og enkeltpersoner. Kontingentsatser vedtages af generalforsamlingen.

§ 4 Generalforsamlingen
 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er åben for medlemmer og gæster, som et flertal i bestyrelsen inviterer.
 2. Kun punkter, som er optaget på generalforsamlingens dagsorden, kan komme til behandling.
 3. Vedtagelserne på generalforsamlingen indføres i forhandlingsprotokollen, der underskrives af dirigenten og referenten.
 4. Kopi af protokollen/referatet fra generalforsamlingen sendes til medlemmerne pr. brev eller mail.
§ 5 Ordinær generalforsamling
 1. Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt inden udgangen af marts.
 2. Tidspunktet meddeles tidligst muligt og mindst 2 måneder før generalforsamlingen. Under formandens ledelse vælger generalforsamlingen en dirigent. Denne afgør og bekendtgør om generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bekendtgjort, leder forhandlingerne og afgør under iagttagelse af vedtægterne alle spørgsmål vedrørende stemmeafgivningen og mødets afvikling.
 3. Generalforsamlingen vælger en referent der fører protokol.
 4. Kasserer tilsender regnskabet for foreningen til revisor senest udgangen af januar.
 5. Revisor skal afgive revisionsberetning til foreningens formand senest 2 uger før generalforsamlingen.
 6. Årsregnskabet udsendes til alle medlemmer pr. mail eller brev senest 3 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
 7. Punkter der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før den bekendtgjorte dato for generalforsamlingen.
 8. Indkaldelse sker skriftligt til hvert enkelt medlem pr. mail eller brev og skal ske senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, budget og ordlyd af alle forslag fra bestyrelse og medlemmer.
 9. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Konstatering af lovlig indvarsling
  3. Valg af referent
  4. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra øvrige udvalg og råd.
  5. Regnskab
  6. Budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent samt rammebudget for det kommende år
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af formand
  9. Valg af næstformand
  10. Valg af kasserer
  11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  12. Valg af suppleanter
  13. Valg af medlemmer til udvalg
  14. Valg af revisor og revisorsuppleant
  15. Eventuelt
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
 1. Hvis tre bestyrelsesmedlemmer eller 25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal dette ske senest otte uger efter anmodningens fremkomst.
 2. Anmodningen skal indeholde angivelse af de punkter, som ønskes behandlet.
 3. Indkaldelse skal i øvrigt ske efter gældende regler for indkaldelse til ordinær generalforsamling, dog med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse skal indeholde det/de forslag, som ønskes behandlet.
 4. Ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes to uger før og to uger efter den ordinære generalforsamling.
 5. Det pålægges bestyrelsen at finde egnede lokaler til afholdelse af generalforsamling.
 § 7 Afstemningsregler
 1. Alle afstemninger, undtagen vedtægtsændringer, afgøres ved simpelt flertal blandt betalende medlemmer. Forslag der ikke opnår flertal bortfalder automatisk.
 2. Boligforeninger (andels- og ejerforeninger, lejerforeninger) samt boligudlejere/ejere af udlejningsejendomme har stemmeret med 10 stemmer pr. medlemskab.
 3. Enkeltpersoner og virksomheder har stemmeret med 1 stemme pr. medlemskab.
 4. Enhver afstemning på generalforsamlingen skal foregå skriftligt, såfremt dirigenten eller et medlem kræver det. Til at lette optællingen kræves der 2 typer stemmesedler, 1 for forenings/ejendoms medlemmer og 1 for enkeltpersoner.
 5. Indbudte gæster kan tildeles taleret af dirigenten, men har ingen stemmeret.
 6. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
 § 8 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan vedtages, når mindst 2/3 af generalforsamlingen stemmer herfor.

§ 9 Bestyrelsen
 1. Bestyrelsen består af op til 8 medlemmer, der alle skal være medlemmer af foreningen:FormandNæstformand

  Kasserer

  Bestyrelsen sammensættes, så hver byggeplads så vidt muligt er repræsenteret med mindst ét ordinært medlem. Desuden består bestyrelsen af 2 suppleanter. Formand, næstformand, kasserer, bestyrelse og suppleanter vælges på den årlige generalforsamling for en etårig periode. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, tiltræder en suppleant frem til næste ordinære generalforsamling. Rækkefølgen af suppleanter aftales på generalforsamlingen Suppleanter deltager på lige fod i bestyrelsens opgaver og udvalgsposter. Suppleanter har taleret, men ikke stemmeret i afstemninger i bestyrelsen. Bestyrelsen kan tilknytte medlemmer med særlig viden som observatører eller ulønnede konsulenter.

 2. Bestyrelsen sammenkaldes på formandens foranledning skriftligt med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden der afspejler forretnings- og arbejdsgange, beslutningsprocesser og ansvarsfordeling på bestyrelsens poster, under hensyntagen til foreningens vedtægter og under ansvar over for generalforsamlingen. Formand og øvrige ansvarlige poster er ansvarlige for at foreningens arkiver og igangværende aktiviteter overdrages forsvarligt mellem skiftende bestyrelser.
 3. Foreningen tegnes ved underskrift af foreningens formand eller kasserer eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Transaktioner hvis enkeltværdi overstiger Kr. 10.000, skal godkendes af bestyrelsen. Transaktioner hvis samlede værdi overstiger kr. 50.000, kræver generalforsamlingens bemyndigelse.
 4. Medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.
 5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver samt udpege repræsentanter til ekstern repræsentation.

 

§ 10 Kontingent
 1. Medlemskontingentets størrelse fastsættes af den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen. Kontingentet opkræves af kassereren for et kalenderår ad gangen og skal betales senest ved udgangen af februar måned.
 2. Medlemmer, der trods rykker ikke har betalt kontingent inden den ordinære generalforsamling, er ikke længere medlem af foreningen.
 3. Betales der kontingent ved starten af generalforsamlingen gøres dette kontant med det eksakte kontingentbeløb.
 4. Ved indmeldelse i foreningen efter d. 1. juli, betales kun halvt kontingent den resterende del af kalenderåret og derefter fuldt kontingent.
§ 11 Regnskab og revision
 1. Regnskabsåret er kalenderåret.
 2. Ved hver ordinær generalforsamling vælges en revisor, som skal gennemgå regnskab og forvaltning af foreningens midler.
 3. Den interne revisor skal indestå for bogføringens og regnskabets rigtighed og ved sin underskrift bekræfte at formålsparagraffen er overholdt.
§ 12 Eksklusion

Dersom et medlem gør sig skyldig i grovere modarbejdelse af foreningens formål i forhold til vedtægter kan bestyrelsen med 4/5 majoritet beslutte at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan inden tre uger fra modtagelsen af skriftlig underretning om eksklusion skriftligt anke afgørelsen, som så skal behandles på førstkommende generalforsamling. Anke har opsættende virkning indtil generalforsamlingen har behandlet sagen.

 § 13 Foreningens opløsning

Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves:

 1.  At 2/3 af foreningens medlemmer er fremmødt til generalforsamlingen.
 2. At 2/3 af de fremmødte stemmer for en opløsning.
 3. Hvis der ikke er tilstrækkeligt fremmødte kan foreningen opløses på en ny, ekstraordinær generalforsamling, hvor det alene kræves, at et almindeligt flertal af de fremmødte stemmer for en opløsning .
 4. Hvis en opløsning foretages, skal foreningens egenkapital (efter beslutning på den sidst afholdte generalforsamling) anvendes i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf eller til varetagelse af naboretslige forhold. Den besluttende generalforsamling afgør dette ved almindeligt flertal.