Metroselskabets svar

Mange har nok ikke fantasi til at forestille sig omfanget af den kommende byggeplads rent fysisk, og i hvilket omfang arbejdet i søen vil komme til at foregå og påvirke vores hverdag.

Vi har derfor sendt nogle af de spørgsmål, SORTEDAMGRUPPEN ofte bliver stillet, videre til Metroselskabet og har fået følgende svar:

Opstart

Der er endnu ikke udarbejdet en detailtidsplan for de enkelte lokaliteter. Derfor kan jeg ikke svare nøjagtigt på, hvornår der opstartes, men Metroselskabet forventer, at entreprenøren starter med at etablere lysreguleringen ud for Collinsgade fra medio 2011. Det er besluttet, at der etableres overkørsel til Øster Søgade ud for Collinsgade.

Det er 2011, der er planlagt opstart, som tidsplanen ser ud i øjeblikket. Der er ingen store ledningsomlægninger på denne lokalitet. (Vi har sidenhen fået at vide, at Dong har opdaget at ”søkablet” i søen ligger et andet sted end de først troede, hvilket vil medføre ledningsarbejder mht at flytte kablet i 2010)

Herefter vil den del af søen, der skal bruges som arbejdsareal blive inddæmmet, hvilket tager næsten et år.

Støj

Københavns Kommunes miljømyndighed har fastsat støjgrænser, som entreprenøren skal overholde. Støjgrænserne er fastsat som gennemsnit i den pågældende tidsperiode. Det vil sige, at når støjgrænsen er 70 dB(A), er der tale om en gennemsnitlig støjbelastning målt i perioden fra kl. 7.00 til 18.00. Det er således tilladt at overskride de 70 dB(A) så længe, at grænsen overholdes i gennemsnit. Derudover er der mulighed for at få dispensation fra støjgrænserne, hvis det er begrundet, og naboerne i området varsles inden.

Støv

Der vil helt klart komme støvgener fra byggepladsen. Det kan ikke undgås, når der skal udføres jordarbejder. Entreprenøren bliver pålagt at vande området, og der etableres hjulvask ved udkørslen, så der ikke slæbes mere jord ud på vejnettet end højest nødvendigt.

Inddæmning

Svaret på disse spørgsmål afventer input fra kollega, så svar på dette kommer først i starten af næste uge, men jeg sender lige det øvrige.

Hul over tunnelrør

Der skal etableres en boks over tunnelrørene, der er 20*90 meter, og den placeres overfor Øster Søgade 110 med den korteste strækning langs Øster Søgade. Arbejdet i denne periode, hvor der skal etableres støttevægge til boksen, vil medføre de største støjgener, men vi forventer, at entreprenøren kan overholde støjgrænserne. Der vil i denne periode kun blive arbejdet på hverdage i tidsrummet fra kl. 7.00 til 18.00. Igen vil der kunne komme mindre perioder, hvor det kan være nødvendigt at søge miljømyndighederne om dispensation.

I perioden hvor inddæmningen etableres vil der forekomme transporter med materialer til inddæmningen. I perioden, hvor boksen etableres, vil der være færre transporter.

Metroselskabet forventer, at alle beboere i området omkring søen kan have vinduer åbne, som tidligere nævnt kan der dog forekomme støjgener i perioder, hvor der køres jordtransporter.

Støjdæmpende foranstaltninger

Der etableres et hegn omkring hele byggepladsen i 2-3 meters højde, dog med undtagelse af overkørsel til Øster Søgade overfor Collinsgade. Det er ikke endeligt besluttet, hvilket materiale hegnet kommer til at bestå af, men det forventes at blive et fast hegn. Jeg tvivler på, at der kan måles en støjdæmpende effekt fra hegnet, men erfaringer viser, at naboer ofte synes, at det støjer mindre, når der er et hegn mellem dem og arbejdspladsen.

Byggepladsen visuelt

Det er entreprenøren selv, der vælger at indrette sin byggeplads, men Metroselskabet forventer, at der både kommer tårnkran og portalkran på byggepladsen.. Det er korrekt, at højden på portalkraner svarer til 3 etagers højde. Portalkranen placeres over hullet til boksen. Jeg forventer, at der vil komme skurvogne i flere etager. Det mest sandsynlig vil blive 2-3 etager. På hjemmesiden under Øster Søgade ligger PowerPoint fra borgermødet og fra besigtigelsesforretningen, og i disse er der billeder fra tunnelarbejdspladser i forbindelse med etableringen af den eksisterende metro.

Tunnelarbejdspladsen har lidt varierende form mod Sortedam Dossering. Over for Sortedam Dossering 95B (det smalleste sted) er der ca.60 meter bredt bælte med vand, mens der overfor nr. 79 er ca. 110 meter. Arbejdsarealet kommer til at gå til Bording Friskole.

Inddæmning

Der er overfor entreprenøren beskrevet, at han ved inddæmning af søen ikke må beskadige lermembranen på bunden af søen. Han har derfor valgfrihed i udførelsesmetoden, men der er langt den største sandsynlighed for, at inddæmningen bliver etableret ved hjælp af en jordvold. Når volden skal etableres skal entreprenøren anvende ren jord, klasse 1 jord. Arbejderne med etablering af inddæmning vil ske indenfor normal arbejdstids – altså på hverdage fra kl. 7.00 til 18.00.

Metroselskabet har ingen nabomøder vedr. Øster Søgade planlagt i øjeblikket. Nyt møde vil først blive afholdt, når der er konkret nyt at fortælle. Jeg forventer først, at der holdes nyt møde, når der er skrevet kontrakt med entreprenøren næste sommer. Jeg vil dog endnu en gang sige, at jeg gerne stille op til et møde med SORTEDAMGRUPPEN.

Med venlig hilsen

Lotte Andkjær

COWI / LE34 – Cityringen, ARL

Metrovej 5

2300 København S

Tlf.: 7242 4906

E-mail: lba@m.dk

Skriv en kommentar