Generalforsamling 2011

Den årlige generalforsamling fand sted onsdag den 9 februar på Bordings Friskole.

Før general forsamlingen var der møde med Metroselskabet. Klik her for at læse om det.

Uddrag fra beretningen

Når Sortedamgruppens bestyrelsesberetning til generalforsamlingen i år bliver relativt kort, så skyldes det, at arbejdet primært er gået med at skabe en egentlig organisation og administration af foreningen. Det har den forklaring, at da foreningen i begyndelsen af 2009 blev dannet efter en indledende kamp for at få afværget, at der skulle laves en byggeplads i Sortedamssøen, så gik opgaven i første række på at skaffe medlemmer og helst mange. Ligesom det gjaldt om at rejse midler til en annoncekampagne og få bevidstgjort beboerne og de forretningsdrivende omkring søen, så processen kunne påvirkes.

Registrering af medlemmer

Først efter sidste generalforsamling fik vi en egentlig arbejdende bestyrelse, der kunne samle op på de løse ender. Her opdagede vi hurtigt, at vi ikke havde en ajourført medlemsoversigt, og det gav vanskeligheder med at få opkrævet kontingent. Vi opdagede også, at det var vanskeligt at få lokaliseret en del indbetalinger via Nordeas kontoudtog. Vi måtte også se i øjnene, at nogle medlemmer ikke havde let ved at indbetale kontingent ved hjælp af bankoverførsel. Vi har prøvet med diverse nyhedsbreve og opfordringer dels per mail og dels med post. Vi har også fået etableret girokonto med trykning af foreningens giroindbetalingskort.

Der er stadigvæk et stykke vej tilbage, før vi får en fuldstændig registrering af medlemmernes navne, adresser og e-mail adresser. Vi beklager, hvis vi har rykket medlemmer, der har betalt, og vi beklager også, hvis vi har bedt om jeres e-mail adresser mere end én gang. Nu har vi imidlertid fået styr på størstedelen af medlemmerne og det gør det jo meget lettere at kommunikere med jer – for ikke at sige – at det sparer os for mange penge og tid, sagde formanden Jørgen Christensen, som understregede, at der vil være et stort behov for medlemsopbakning til foreningens egentlige konkrete opgave som vagthund og talerør for borgerne omkring den kommende metrobyggearbejdsplads, når det går løs fra årsskiftet.

Medlemsopbakning nødvendig for at drive foreningen

Fokus på støj

Det spørgsmål omkring den kommende metrobyggeplads i den lydfølsomme Sortedamssø, som optager bestyrelsen mest, er ikke overraskende støj fra såvel byggearbejdspladsens boringer, som udsigten til øget trafikstøj og forurening.

”Over 80 % af boligerne i Indre By – og det gælder også området her omkring søerne – er plaget af trafikstøj. Den vejledende grænseværdi er 58 dB men 20 % er så støjplagede, at det faktisk ikke ville være lovligt at opføre boligerne, hvis de skulle bygges i dag. Københavns kommune har fået udarbejdet en støjhandlingsplan, der helt konkret beskriver, hvad kommunen kan gøre eller anbefaler gjort for at reducere trafikstøjen. Vi er nogle stykker fra bestyrelsen, der har været til høringsmøder for at høre om planen, dels i Kanonhallen og dels på Københavns Rådhus med deltagelse af eksperter og politikere.

Da vi skulle planlægge denne generalforsamling, ville vi gerne sætte fokus på støjproblemerne i forbindelse med byggeriet og den øgede trafikmængde, der kommer. Luftforureningen er så også et stort afledt problem af den kraftige biltrafik ved Søerne, og nye undersøgelser viser, at området omkring søerne et af de mest støj- og luftforurenede områder i byen og det allerede, inden byggeriet starter. Inspireret af mødet på Rådhuset fik vi en aftale med en forsker fra Det økologiske Råd og senere med Metroselskabet om at lave denne aftens borgermøde bl.a. med fokus på støj. Begge lovede at stille op til, men eksperter skal jo have honorar, og i december søgte vi atter puljemidler fra Indre By Lokaludvalg og fik den 13. januar vi besked på, at vi kunne få penge til annoncering af vores informations – og debat arrangement, men ingen til honorar eller andre udgifter i forbindelse med aftenen. Vi opfyldte alle kriterier for ansøgning af puljemidler. For at kunne bruge de bevilgede annoncekroner skulle vi selv finansiere aftenen, som vi havde beskrevet den i ansøgningen. Den udgift, hverken ville eller kunne foreningen klare, så vi måtte sige nej tak til annoncekronerne. Derfor blev aftenens informationsarrangement i hast strikket sammen med et lidt andet indhold og uden deltagelse fra Det økologiske Råd, sagde Jørgen Christensen, som kunne konstatere, at uden økonomi kan vi ikke drive foreningen, og det ser åbenbart ud til at være svært at få del i de offentlige midler til informative formål.

”Vi må derfor arbejde for flere medlemskaber gerne fra de erhvervsdrivende og de forskellige boligforeninger i området. Vi er nødt til at være ressourcestærke på flere områder for at få den fornødne gennemslagskraft!”

Foreningens nye hjemmeside – brug den!

Kommunikation og information har været nøgleordet i en stor del af bestyrelsens arbejde i 2010. Herunder har der været arbejdet med at etablere en hjemmeside til afløsning af den foreløbige, som et medlem af Sortedamgruppen etablerede med egen arbejdskraft straks ved dannelsen af Sortedamgruppen. Af flere årsager har det været nødvendigt at lave en ny hjemmeside, og foreningen søgte forgæves om midler til at etablere en ny hjemmeside for, så borgerne og offentligheden kunne blive løbende informeret om udviklingen og evt. problemer.

Vi har som forening derfor selv måtte bekoste opbyggelsen af en hel ny hjemmeside. Men heldigvis kan vi nu – takket være bestyrelsesmedlem Susanne McIntyre selv vedligeholde den – godt hjulpet af den journalist – der har opbygget siden.

Alle, der har arbejdet med hjemmesider ved, at det kræver en del overvejelser og arbejde, inden man kan gå i luften. Men nu er den fuld funktionsdygtig og vi er selv godt tilfredse. Vi modtager meget gerne kommentarer og forslag til forbedringer fra medlemmerne. Hjemmesiden rummer jo en brevkasse facilitet, og selv om den ikke har været så flittigt benyttet, er det en god mulighed for at komme i dialog med hinanden på. I to omgange har vi udsendt nyhedsbreve til medlemmerne – dels for at få fat i de langsomme betalere og dels for at gøre opmærksom på den nye hjemmeside. Begge dele er faktisk lykkedes.

Det vil Sortedamgruppens bestyrelsen arbejde for det kommende år

Formanden sluttede bestyrelsens beretning med en oplistning af de opgaver, som vil have bestyrelsens fokus i det kommende år, hvor entreprenøren afslutter sin detailprojektering af arbejdspladsen i Sortedamssøen:

  • Vi skal fortsat indgå i en stærk og konstruktiv dialog med Metroselskabet, Lokaludvalg Indre By og Københavns kommune
  • Vi skal arbejde på at have gode kontakter til medierne og vi skal selvfølgelig løbende have en god kontakt til medlemmerne ved hjælp af nyhedsbreve og en hurtig opdateret hjemmeside
  • Vi skal søge at påvirke entreprenøren til at byggepladsen bliver etableret, så vi undgår mest muligt støj, støv og luftforurening. Belysningen skal etableres med afskærmning, så den ikke virker generende og skærende direkte ind i vores lejligheder.
  • Vi vil holde fast i kravet om, at byggeplads afskærmningen bliver så æstetisk som mulig og ikke så grim, som vi tit ser ved byggepladser. Vi får jo et stort tab af rekreativ natur i de næste 7 – 8 år.
  • Vi vil forsøge at optræde som borgernes vagthund, så der ikke bliver slækket på overholdelse af gældende regler og grænseværdier for støv, lugt, støj. Det handler om beboernes liv, sundhed og sikkerhed.
  • Vi vil kræve, at det under byggeriet skal være acceptabelt at bo her, og vi vil selvfølgelig kræve en reetablering af det rekreative søområde efter byggeriets ophør.

Skriv en kommentar