En støjende nabo

Masser af larm! Det var det indtryk, som medlemmer af SORTEDAMGRUPPEN fik ved et besøg på tunnelarbejdspladsen i Nørrebroparken en majdag med flot solskin og blå himmel.

Ikke mindst i godt vejr kan det være hårdt at være nabo til en sådan arbejdsplads. Med åbne vinduer er støjniveauet højt også indendørs – ikke mindst for de naboer, der bor i i anden sals højde og opefter. Det høje plankeværk rundt om byggepladsen skærmer kun beboerne i de nederste etager mod den støj, som en række maskiner og materiel udsætter omgivelserne for.

 

En støjende nabo

Støjen er størst inde på selve arbejdspladsen, hvor det er svært at få ørenlyd i den ende af pladsen, hvor arbejdet er i gang. Entreprenøren CMT bestræber sig i følge egne udsagn på, at støjen uden for plankeværket ikke overstiger de 70 DB, der er fastsat som den gennemsnitlige grænseværdi. Målinger foretaget for beboere i naboejendomme viser dog, at støjgrænsen overskrides. Naboer har flere gange klaget til kommunen, der skal føre tilsyn med, at reglerne overholdes.

Klagerne har ført til, at kommunen har meldt entreprenøren til politiet for at støje for meget uden for det tidsrum, hvor der må arbejdes på byggepladsen. Efter klokken 19 på hverdage og klokken 18 på lørdage må der ikke udføres støjende aktiviteter på arbejdspladsen, og en overtrædelse kan føre til en bøde på op til 50.000 kroner til entreprenøren. Støjen fra byggepladsen opstår ved udgravningen af det 60 x 40 meter store tunnelhul, der tager omkring et halvt år at etablere. På tunnelarbejdspladsen i Sortedams Sø skal etableres et tilsvarende tunnelhul, der udover støj ved udgravning og udformning også giver en massiv trafik af lastbiler til og fra arbejdspladsen.

Lokaludvalg ønsker ekstra indsats mod gener fra Metrobyggeri

Der skal gøres en ekstra indsats for at begrænse gener og iværksætte afbødende foranstaltninger ved Metro-byggepladserne. Sådan lyder det i en henvendelse fra Indre By Lokaludvalg til Københavns Kommune og Metroselskabet. Henvendelsen, der blev vedtaget af et enigt lokaludvalg d. 14. juni, tager udgangspunkt i de erfaringer, der allerede er med stationsbyggerierne i Indre By og den store tunnelarbejdsplads i Nørrebroparken, der får en tvilling i Sortedams Sø. Borgere, der bor eller færdes omkring byggearbejdspladserne oplever mange gener, selv om politikerne i borgerrepræsentationen ved beslutningen om etablering af Cityringen lovede, at generne skulle mindskes mest muligt.

I sin henvendelse understreger lokaludvalget, at der er brug for en god kommunikation og dialog med byggepladsernes naboer og organisationer, der repræsenterer dem. Alle henvendelser skal behandles hurtigt og effektivt – ikke mindst i situationer, hvor regler eller grænseværdier opfattes som overtrådt. Måleresultater på alle relevante felter skal stilles til rådighed i en forståelig og anvendelig form. Det er vigtigt, at Københavns Kommune som tilsynsmyndighed og Metroselskabet som bygherre fører en grundig kontrol og straks griber ind og om nødvendigt senere følger op, når der sker overtrædelser eller modtages anmeldelser herom.

Dispensationer bør efter udvalgets mening kun gives i undtagelsestilfælde og ikke over længere perioder eller i en form, der åbner mulighed for store udsving i belastningerne. Ligeledes bør vurderingen af, om grænseværdier er overtrådt, ikke baseres på rene gennemsnitsbetragtninger eller –beregninger, som kan dække over, at der inden for en periode kan være markante overskridelser.

Lokaludvalget opfordrer til, at der i faser af byggeriet med særligt generende aktiviteter, der belaster naboer, gennemføres afbødende foranstaltninger i form af bl.a. fysiske værnemidler som ekstra plankeværker, støjvolde og lignende eller tilbydes midlertidig genhusning eller aflastningsophold i mere fredelige omgivelser. Indre By Lokaludvalg foreslår også, at Københavns Kommune afsætter særlige midler til tilskud til installering af støjdæmpende vinduer i naboejendomme til byggepladser.

 

 

Skriv en kommentar