Skrevet om ‘Møder’

Borgermøde om supplerende VVM til Nordhavn

Sortedamgruppen deltager i borgermødet om den supplerende VVM redegørelse kl. 19-21 torsdag d. 13/11 i By & Havns udstillingsbygning Helsinkigade 29, 2150 Nordhavn.

Vi er inviteret af Østerbro Lokaludvalg og vil gerne støtte naboerne ved de kommende byggepladser ved bla. Krause Park ved at deltage i debatten om støjgener, støjmålingerne, kompensationer og forhold, der indvirker på boligejeres retsstilling.

Kom og vær med, hvis du har spørgsmål til den supplerende VVM redegørelse, der er i offentlig høring frem til d. 9/12 2014.

Nabomøde med Metroselskabet

Metroselskabet indkalder til nabomøde torsdag d. 13. september kl. 18.30-20.00.

Mødet finder sted på Bordings Friskole, Øster Søgade 88.

Klik her for at se indbydelsen fra METROSELSKABET.

 

En støjende nabo

Masser af larm! Det var det indtryk, som medlemmer af SORTEDAMGRUPPEN fik ved et besøg på tunnelarbejdspladsen i Nørrebroparken en majdag med flot solskin og blå himmel.

Ikke mindst i godt vejr kan det være hårdt at være nabo til en sådan arbejdsplads. Med åbne vinduer er støjniveauet højt også indendørs – ikke mindst for de naboer, der bor i i anden sals højde og opefter. Det høje plankeværk rundt om byggepladsen skærmer kun beboerne i de nederste etager mod den støj, som en række maskiner og materiel udsætter omgivelserne for.

 

En støjende nabo

Støjen er størst inde på selve arbejdspladsen, hvor det er svært at få ørenlyd i den ende af pladsen, hvor arbejdet er i gang. Entreprenøren CMT bestræber sig i følge egne udsagn på, at støjen uden for plankeværket ikke overstiger de 70 DB, der er fastsat som den gennemsnitlige grænseværdi. Målinger foretaget for beboere i naboejendomme viser dog, at støjgrænsen overskrides. Naboer har flere gange klaget til kommunen, der skal føre tilsyn med, at reglerne overholdes.

Klagerne har ført til, at kommunen har meldt entreprenøren til politiet for at støje for meget uden for det tidsrum, hvor der må arbejdes på byggepladsen. Efter klokken 19 på hverdage og klokken 18 på lørdage må der ikke udføres støjende aktiviteter på arbejdspladsen, og en overtrædelse kan føre til en bøde på op til 50.000 kroner til entreprenøren. Støjen fra byggepladsen opstår ved udgravningen af det 60 x 40 meter store tunnelhul, der tager omkring et halvt år at etablere. På tunnelarbejdspladsen i Sortedams Sø skal etableres et tilsvarende tunnelhul, der udover støj ved udgravning og udformning også giver en massiv trafik af lastbiler til og fra arbejdspladsen.

Lokaludvalg ønsker ekstra indsats mod gener fra Metrobyggeri

Der skal gøres en ekstra indsats for at begrænse gener og iværksætte afbødende foranstaltninger ved Metro-byggepladserne. Sådan lyder det i en henvendelse fra Indre By Lokaludvalg til Københavns Kommune og Metroselskabet. Henvendelsen, der blev vedtaget af et enigt lokaludvalg d. 14. juni, tager udgangspunkt i de erfaringer, der allerede er med stationsbyggerierne i Indre By og den store tunnelarbejdsplads i Nørrebroparken, der får en tvilling i Sortedams Sø. Borgere, der bor eller færdes omkring byggearbejdspladserne oplever mange gener, selv om politikerne i borgerrepræsentationen ved beslutningen om etablering af Cityringen lovede, at generne skulle mindskes mest muligt.

I sin henvendelse understreger lokaludvalget, at der er brug for en god kommunikation og dialog med byggepladsernes naboer og organisationer, der repræsenterer dem. Alle henvendelser skal behandles hurtigt og effektivt – ikke mindst i situationer, hvor regler eller grænseværdier opfattes som overtrådt. Måleresultater på alle relevante felter skal stilles til rådighed i en forståelig og anvendelig form. Det er vigtigt, at Københavns Kommune som tilsynsmyndighed og Metroselskabet som bygherre fører en grundig kontrol og straks griber ind og om nødvendigt senere følger op, når der sker overtrædelser eller modtages anmeldelser herom.

Dispensationer bør efter udvalgets mening kun gives i undtagelsestilfælde og ikke over længere perioder eller i en form, der åbner mulighed for store udsving i belastningerne. Ligeledes bør vurderingen af, om grænseværdier er overtrådt, ikke baseres på rene gennemsnitsbetragtninger eller –beregninger, som kan dække over, at der inden for en periode kan være markante overskridelser.

Lokaludvalget opfordrer til, at der i faser af byggeriet med særligt generende aktiviteter, der belaster naboer, gennemføres afbødende foranstaltninger i form af bl.a. fysiske værnemidler som ekstra plankeværker, støjvolde og lignende eller tilbydes midlertidig genhusning eller aflastningsophold i mere fredelige omgivelser. Indre By Lokaludvalg foreslår også, at Københavns Kommune afsætter særlige midler til tilskud til installering af støjdæmpende vinduer i naboejendomme til byggepladser.

 

 

Læs om generalforsamlingen 2012

Den årlige generalforsamling fandt sted onsdag d. 8. februar 2012.

Der var stor interesse for at høre beboerne fra Nørrebroparken fortælle om deres erfaringer.

Vi siger tak for deres fremmøde.

 

Jørgen Christensen fremlagde bestyrelsens beretning for 2011, årsregnskabet blev godkendt og betyrelsen genvalgt.

Kontingentsatserne er fortsat:

100 kr for voksne

50 kr for  pensionister og børn under 18 år

2000 kr for foreninger og virksomheder

Nørrebroparken har siden sommeren 2011 fungeret som  tunnelbyggeplads.

Sortedamgruppen havde inviteret et par beboere fra området op til “parken”, som fortalte om deres erfaringer med byggeriet, som det skrider frem, og hvorledes det påvirker dem at være naboer til et stort byggeprojekt tilsvarede det, vi snart får i Sortedamssøen. Det var ikke for sarte sjæle, det vi fik at høre.

 

Tom Manczak fra Nørrebroparken. Klik på billedet for at se, hvad der står på overheaden

Klik her for at læse om, hvad vores gæster fra Nørrebroparken fortalte

 

 

 

 

Støjen reduceres

Dæmning omkring søen og nye boremetoder skal reducere støj fra Metrobyggeplads i Sortedamssøen

Der bliver støj i Sortedamssøen i 2013, men mindre end hidtil antaget. Det fremgik af Metroselskabets redegørelse for byggearbejdspladsen på det fyldte borgermøde på Bordings Friskole forud for Sortedamgruppens generalforsamling.

For de mange, der frygter, at startskuddet for Metrobyggearbejdspladsen i Sortedamssøen omkring årsskiftet vil betyde mange års støjhelvede, var der i hvert fald to gode nyheder på Sortedamgruppens borgermøde med centrale repræsentanter for Metroselskabet.

Nye boringsmetoder

Den ene er, at nyudviklede boringsmetoder, som entreprenøren er blevet pålagt at anvende, angiveligt vil minimere støjen betydeligt i forhold til erfaringerne fra tidligere byggearbejdspladser, og den anden er, at der ikke som hidtil bebudet vil blive banket spunsvægge ned hele vejen omkring den inddæmmede byggearbejdsplads.

Metroselskabets anlægschef Mikkel Kjær Jensen, som sekunderet af kontraktchef Tom Kaj Christensen redegjorde for såvel hele Metrocityringen som planerne for Sortedamssøen, kunne således oplyse, at der vil blive bygget en dæmning, bestående af jord og ler hele vejen rundt, som skal separere vand fra arbejdspladsen. Endvidere vil der oven på dæmningen og om resten af byggepladsen komme et arbejdspladshegn, som skal skærme det omliggende område mod støj. Den endelige udformning af hegnet er endnu ikke besluttet, så den forskønnelsesmæssige udformning, er der ifølge Metroselskabet frit slag for.

Det er således ikke entreprenøren, men i sidste ende Metroselskabet, som har det afgørende ord, når det drejer sig om, hvad der skal præge den ydre facade, men alle kan i princippet byde ind med gode forslag, som ikke behøver at være reklamer.

Italienerne i gang med at planlægge

Hvordan den Metrocityringen italienske entreprenør Salini, der blev valgt kort før jul, konkret vil gå til opgaven med hensyn til udformning af byggearbejdspladsen er endnu uoplyst. Den italienske entreprenør er således netop er gået i gang med sin detailplanlægning, hvori indgår en række præcist formulerede krav fra Metroselskabet til arbejdets udførelse.

Men det gik som en rød tråd gennem Mikkel Kjær Jensens redegørelse, at selskabet vil passe godt på søen, og at entreprenøren har fået direktiv om ikke at røre ved selve søen og dens interessante komplicerede geologi, når de to skakte skal bores efter en boringsdybde, som er fastlagt af Metroselskabet.

Inddæmning fra årsskiftet – mest støj i 2013

Et står fast. Søen oplever sin sidste sommer i sin nuværende skikkelse. Entreprenøren får adgang til området primo 2012, hvor der som noget af det første vil blive lavet trafikændring omkring Øster Søgade og dernæst vil dæmningen blive opført. Der foreligger endnu ikke noget præcist om, hvor høj dæmning plus hegn vil blive. Metroselskabet har krævet, at hegnet skal være minimum 2,5 meter højt. Heroverfor står, at entreprenøren selv har foreslået en dobbelt så stor højde for at afskærme det omliggende område mod støj fra arbejdspladsen. Til sammenligning kan det oplyses, at det tilsvarende hegn i Havnegade var hele 14 meter højt af hensyn til nærområdets særlige karakter.

2013 ventes at blive den mest støjende periode under hele byggeriet i Sortedamssøen. Det er i denne periode, at der skal installeres indfatningsvægge – spunsvægge, som skal bores og fræses ned i cirka 7 meters dybde. Men det vil ifølge Mikkel Kjær Jensen ikke ske i weekends. I denne periode, nemlig fra 1.kvartal 2013 og frem til september-oktober vil der blive arbejdet også med bortkørsel af jord/kalk i tidsrummet kl.7-18 med cirka 300 lastbiler om dagen

De vejledende krav om støjgrænser ligger ifølge Metroselskabet på 70 decibel, og ifølge Mikkel Kjær Jensen skal entreprenøren komme med gode forklaringer, hvis støjgrænsen i perioder overskrider grænsen, ligesom der i hvert tilfælde skal søges om dispensation for arbejde for eksempel i weekends.

Naboerne frygter støj og sætningskader

Af spørgsmålene fra deltagerne i borgermødet fremgik det tydeligt, at støj og vibrationer fra borearbejdet og risikoen for sætningsskader i bygninger er noget af det, naboerne til byggearbejdspladsen frygter mest, og at fastsatte lydgrænser ikke i sig selv beroliger borgerne. Metroselskabet gjorde det også klart, at der ud over lydgrænser er sat ret strenge komfortkrav i forbindelse med byggeriet. Det vil sige den støj/oplevelse af vibrationer, som de omliggende naboer kan opleve inde i deres stuer.

Når det drejer sig om sætningsskader, lover Metroselskabet, som har registreret særlige bygninger inden for en 400 meters zone, som er videregivet til entreprenøren, at selskabet parallelt med entreprenøren selv nøje vil følge eventuelle sænkninger i grundvandsspejlet, som vil kunne forårsage de frygtede sætningsskader på byggepladsens omliggende ejendomme. Når det drejer sig om gener i forbindelse med belysningen af byggearbejdspladsen, har Metroselskabet pålagt entreprenøren at lyset skal rettes indad mod arbejdspladsen, og i tilfælde af, at dette krav ikke overholdes, vil selskabet sørge for, at belysningen justeres.

Følg med på Metros hjemmeside

 Metroselskabet udsender løbende pressemeddelelser om, hvordan det går med med byggeriet af metroen og samarbejdet med blandt andre Salini. Senest er kontrakterne på Cityringen blevet underskrevet 7. januar.

Under navnet Copenhagen Metro Team skal de tre italienske selskaber Salini Costruttori S.p.A., Technimont og S.E.L.I. Società Esecuzio Lavori Indraulici S.p.A. anlægge 17 nye metrostationer og 15,5 kilometer dobbelt tunnel.

Klik her for at finde alle pressemedelelser