Skrevet om ‘Dialog med myndigheder’

Hvordan går det med lydmålingerne og Metroselskabets overtrædelser af støjgrænserne for dag- og nattestøj?

Download vor seneste 2 nyhedsbreve ved klik her:

Du kan desuden downloade Byretsdom afsagt over CMTs overtrædelser af støjgrænserne for byggepladsen på Sønder Boulevard, juni 2016 ved klik her (PDF) (ca. 9Mb).

Lydakustik-firmaet Deltas vurdering af lydmålingernes kvalitet på metrobyggepladserne kan downloades ved at klikke her (ca. 10Mb).

Borgermøde om supplerende VVM til Nordhavn

Sortedamgruppen deltager i borgermødet om den supplerende VVM redegørelse kl. 19-21 torsdag d. 13/11 i By & Havns udstillingsbygning Helsinkigade 29, 2150 Nordhavn.

Vi er inviteret af Østerbro Lokaludvalg og vil gerne støtte naboerne ved de kommende byggepladser ved bla. Krause Park ved at deltage i debatten om støjgener, støjmålingerne, kompensationer og forhold, der indvirker på boligejeres retsstilling.

Kom og vær med, hvis du har spørgsmål til den supplerende VVM redegørelse, der er i offentlig høring frem til d. 9/12 2014.

Klage indgivet over vedligeholdelse af kloaksystemer

På vegne af ejendomsejere i Sortedamgruppen har bestyrelsen indgivet klage til Københavns Kommune, da ejendomsejerne omkring metrobyggepladserne på Østerbro er stærkt bekymrede for, at kloak og afløbssystemer er tilstoppede på grund af affald, jord mv. fra metrobyggepladserne.

Der opfordres til i klagen snarest at gennemføre en tv-inspektion og efterfølgende oprensning, således at det dokumenteres, at hovedledninger, stikledninger til ejendomme og ledninger for nedløb og afløb for overfladevand er i funktionsduelig stand. Tv-inspektionen skal omfatte alle ledningssystemer omkring metrobyggepladserne ved Søerne + (Trianglen) og Poul Henningsens Plads. Tv-inspektionen bør omfatte alle hoved og stikledninger indtil tilslutningsbrønde på privat ejendom.

For de nævnte områder gælder, at der i forvejen er konstateret store problemer med afløbskapaciteten, f.eks. i forbindelse med skybrudssituationer. Det vil være såvel praktisk som især juridisk hensigtsmæssigt at en sådan gennemgang og rensning af ledningssystemer gennemføres snarest, idet de enkelte ejendomsejere vil bringes i en umulig juridisk situation med en eventuel tvist mellem, forsikringsselskaber, HOFOR og Metroselskabet, hvis der måtte opstå en hændelse hvor ejendomsejere skal dokumentere årsagen til en eventuel skade på afløbssystemer og kældre på grund af opstuvet vand fra kommunens afløbssystem.

Gode nyheder mht grundvandshåndteringen ved byggepladserne

Det er med glæde, at vi i Sortedamgruppen kan erfare, at de endelige tilladelser til grundvandssænkning for metrobyggepladserne ved Øster Søgade og Poul Henningsens Plads er gået igennem.
Vi kan konstatere, at hovedparten af vore ønsker i forhold til varetagelse af ejendomsejeres interesser nu omsider er indarbejdede i Københavns Kommunes tilladelser, ligesom Metroselskabet har indarbejdet nabooplysninger om kritiske geotekniske og bygningsmæssige forhold i en ny overvågningsplan for områderne.
Sortedamgruppen har desuden formuleret et høringssvar til supplerende VVM redegørelse for Cityringen april 2014.

Du kan læse høringssvaret på siden her (PDF).

Høringssvar fra Sortedamgruppen

Høringssvar fra Sortedamgruppen til Forslag til Lov om ændring af lov om Cityring

Sortedamgruppens bestyrelse har formuleret et høringssvar til lovforslag om ændring af cityringloven. Vores  overordnede indstillinger til lovforslaget kan sammenfattes således:

  • Sortedamgruppen er skeptisk over for, at den reducerede klageadgang svækker borgernes retsstilling ved ikke længere at give uvildig, enkel og billig klageret som forudsat i Århus-konventionen.
  • Sortedamgruppen opfordrer på det kraftigste til, at grundvandsspørgsmålet omfattes af en supplerende VVM-redegørelse, da forudsætningerne er ændret afgørende.
  • Sortedamgruppen opfordrer endvidere til, at der oprettes et moniteringsprogram for det sekundære grundvandsmagasin i forbindelse med grundvandssænkningerne.

Læs hele høringssvaret ved at klikke her (PDF).