Beboernes talerør og vagthund

Nyd 2011. Det bliver nemlig det sidste år, hvor Sortedamssøen stadig er en fredelig oase i storbyen til gavn og glæde for de lokale beboere og de mange, der fra nær og fjern færdes ved søen.

Om mindre end et år er freden forbi, når der etableres en stor byggeplads i en del af søen i forbin-delse med bygningen af den nye Metro Cityring. Afhængig af tidsplanens overholdelse vil denne arbejdsplads i 7-8 år sætte sit præg på dagligdagen og påvirke mennesker og miljø i området med støj, støv og luftforurening samt i perioder også voldsom lastbiltrafik.

Ikke blot visuelt og æstetisk, men i høj grad også i forhold til sundhed og sikkerhed vil arbejdsplad-sen få negative følger. Derfor har vi i Sortedamgruppen arbejdet for at få en anden og bedre place-ring af arbejdspladsen og en løsning, der i meget højere grad tilgodeser miljømæssige og trafikale hensyn. Vi har desværre talt for døve øren hos politikere og embedsmænd.

Derfor vil vi nu satse kræfterne på at få så tålelige forhold som muligt. Vi vil holde politikerne fast på deres løfter om, at generne fra arbejdspladsen skal mindskes mest muligt.

Derfor vil vi fortsætte den stærke og konstruktive dialog, vi har indledt med Metroselskabet, Indre By Lokaludvalg og Københavns kommune. Vi vil søge at påvirke den kommende entreprenør til at byggepladsen bliver udformet, så vi undgår mest muligt støj, støv og luftforurening. Belysningen skal etableres med afskærmning, så den ikke virker generende og skærende direkte ind i vores lejligheder. Vi vil holde fast i kravet om, at afskærmningen af byggepladsen bliver så æstetisk som mulig og ikke så grim, som vi tit ser ved byggepladser. Vi får jo et stort tab af rekreativ natur i de kommende år.

Vi vil forsøge at optræde som borgernes vagthund, så der ikke bliver slækket på overholdelse af gældende regler og grænseværdier for støv, lugt, støj. Vi vil i hele perioden med byggepladsen holde et vågent øje med og klage eller videreformidle klager, når grænseværdier og andre regler overtrædes. Vi vil optræde som talerør for de berørte beboere og sikre den nødvendige dialog med entreprenør, Metro-selskab og politikerne, men også sørge for at oplysninger, tips og gode råd bringes videre.

Derfor opfordrer vi til at bakke op om Sortedamgruppens aktiviteter og støtte os ved bl.a. at blive medlem. I fællesskab opnår vi de bedste resultater. Det handler om vore alles liv, sundhed og sik-kerhed.

Vedtaget på Sortedamgruppens generalforsamling d. 9.2.20

Skriv en kommentar